• ALV op 4 juli

  Zoals gebruikelijk sluiten we het jaar af met een ALV. Dit jaar vindt de ALV plaats op woensdag 4 juli om 20.00 uur in de kantine van UNO. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

  Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2018
  De notulen kunnen worden opgevraagd via secretaris@vvuno.nl. Of zijn te vinden via deze link.

  4. Bestuursverkiezing: penningmeester
  In de ALV van 21 maart 2018 heeft Han Maas aangegeven zijn functie van penningmeester bij de eerstvolgende ALV neer te leggen. Dit betreft het bestuurlijke deel van de functie. Het administratieve deel (boekhouding) blijft Han ook na de deze ALV uitvoeren. Het bestuur is hem daarvoor erkentelijk.

  Het bestuur stelt voor om Suzanne Vink te benoemen tot penningmeester. Dit betreft een benoeming voor een periode die loopt tot november 2019. 

  5. Bestuursverkiezing: secretaris
  In de ALV van 21 maart 2018 is Jos Hilhorst afgetreden als secretaris. Het bestuur stelt voor om Ronald Bekkering te benoemen tot secretaris. Dit betreft een benoeming voor een periode die loopt tot november 2019.

  6. Evaluatie vrijwilligersbeleid

  7. Begroting 2018-2019 en vaststelling contributie.  De begroting kan worden opgevraagd via penningmeester@vvuno.nl.

  8. Rondvraag

  9. Sluiting